Chimbalangondo Chiwotchedwa ku Bangwe Kamba kakuba ma Babu

Koma zinazi munthu ukamva sungazimvetsetse kamba ka zinthu zomwe zachitika masiku apitawa ku Mbayani mtaunishipi ya Bangwemumzinda otchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre. Bambo wina kumeneko wataya moyo wake atamupeza akuchotsa ma babu pa ina mwa nyumba zamumpanda kumeneko. Malipoti omwe afikila Maravi Express akuti mkuluyo wakhala akuba zinthu zina ndi zina kuphatikizapo mbaula ndi mapoto. Ndiye patsiku lake la 40 litakwana iye anaganiza zokwera mpanda nkuyamba kuchotsa ma babu a nyumbayo. Koma alonda atamuona anayamba kumuthamangitsa ndipo kenaka…

Read More

Amwalira ndi Mowa Wachilendo Kamba Kosadyera

Mkulu wina yemwe anali wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi mphambu imodzi (60) akuti masiku apitawa anataya moyo wake kamba komwa mowa wina wofanana ndi madzi koma osadyera. Malemuyo yemwe dzina lake ndi Kalata Mdukamwera akuti anali mbiyang’ambe kwambiri ndipo ankakhalira moyo wake wa tsiku ndi tsiku pogwira ganyu kapena kuti zija ena akuti magobo masiku ano. Anafotokozera atolankhani nkhaniyi ndi m’modzi mwa abale a malemuyo a Yosofati Chilooko. Patsikulo akuti malemuyo anauza abale ake kuti akupita ku mudzi…

Read More

Mphunzitsi Amenya ndi Kukomola Ophunzira

Anthu ena akhala akudandaula kunkhani ya nkhanza zomwe aphunzitsi ena akhala akuchitira ophunzira msukulu zina mdziko muno. Izitu zatsimikizika pamene mphunzitsi wina anamenya ndi kukomola ophunzira masiku apitawa. Nkhaniyi inachitika pa sukulu ya pulayimale ya Makata mtaunishipi ya Ndirande mumzinda wa Blantyre. Malinga ndi kunena kwa bambo Banda omwe anawona izi zikuchitika maso ndi maso, mphunzitsiyo yemwe amaphunzitsa mu kalasi 7 pasukulupo anawona ophunzira wa Kalasi 4 akukoza pa mpanda. Kenaka mphunzitsiyo anazembera mwanayo ndi kumukuntha mbama yomwe anagwa…

Read More

Akhakhathana Ndi Zikwanje Kamba Kolimbirana Malire

Kunali chindeu cha ndiwe yani makamaka chokhakhathana ndi zikwanje pakati pa maanja awiri omwe amakhala pa mapuloti ena kwa Nkwate ku Machinjiri mumzinda wa Blantyre, Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa mayi wina yemwe anangodzitchula kuti ndi a Nansefu omwe amakhalanso pafupi ndi maanjawo, izi akuti zinayambika pamene chimbudzi cha banja lina kumeneko chinadzadza ndipo analemba aganyu omwe anayamba kukumba china m’malire ndi puloti inayo. Koma poona izi mayi wa banja linalo anatchayira thenifolo mamuna wake nkumuuza…

Read More

Athamangitsa Mkazi Wake Kamba Komulalatira Ali Mchipatala

Mkulu wina ku Lirangwe akuti wathetsa banja lake kamba koti mkazi wake sanamulankhule bwino pamene anali mchipatala Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa mkulu wina yemwe amacheza ndi bamboyo, nkhaniyi yati mkuluyo anayamba kudwala m’mimba ndipo anagonekedwa pa Chipatala cha Mlambe masiku apitawa. Koma akuti mkazi wakeyo amanyinyilika zokagoneka matendawo mchipatalamo ndipo achemwali a mamunayo ndiwo amadwazika matendawo. Chomwe chinakwiyitsa kwambiri mamunayo kuti athetse banjalo nchakuti maiyo anamulankhula kuti ‘Inutu m’mene munaliri muja tinakangoika basi.’ Pamene amalanhula…

Read More

Akwaya Agenda Nyumba Ya M’busa Wawo Patagwa Zovuta

Achinyamata a gulu lina loyimba nyimbo za ambuye akuti masiku apitawa anadabwitsa anthu pamene anakuwiza komanso kugenda nyumba ya m’busa wa pa mpingopo ati kamba koti sanafike pa maliro a m’modzi mwa oyimbao yemwe anatisiya atadwala kanthawi kochepa. Malinga ndi kunena kwa mkhristu m’modzi pa mpingowo, woyimbayo atamwalira akulu a mpingo ku dera limenelo sanachedwe koma kuthamangila kwa Abusa kukawafotokozera za zovutazo. Koma akuti pasanapite maola angapo, akulu ampingo ena anapitanso kwa m’busayo ndi kukamuuza kuti malirowo samayenera kuyimbilidwa…

Read More

Awumbuzana Molapitsa Kamba kolimbirana mamuna

Asungwana ena woyendayenda kwa Manje mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre kumapeto a sabata yatha akuti anakwapulana molapitsa kamba kolimbirana njonda ina yomwe imachita bizinezi yogulitsa nsomba mumsika wa Limbe. Malinga ndi kunena kwa mkulu wina yemwe anawona izi zikuchitika maso ndi maso, njondayo yakhala ili pa ubwenzi wamseli ndi m’modzi mwa amayiwo kwa zaka zingapo ndipo akafika pa mabala a kumeneko saumila kunkhani yogula zakumwa zaukali. Koma masiku apitawa akuti njondayo inapalananso ubwenzi ndi msungwana wina yemwe…

Read More

Apezeleledwa Akuchita za Dama ndi Chibwenzi Atangokwatisa Kumene

Mkulu wina ku Bangwe mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre akuti wathawa pa puloti yomwe amakhala kamba koti anamupezelera akuchita za dama ndi msungwana wina yemwe amadula mowa pa bala ina kumeneko. Izitu akuti zinachitika patangotha masiku awiri mkuluyo atapangitsa ukwati woyera ndi mkazi wake pa mpingo wina kumeneko. Malinga ndi bambo Faiti omwe atsina khutu Maravi Express za nkhaniyi, mkuluyo yemwe amachita bizinezi ya Nsomba pa msika wa Namatapa akuti anakonza zonse zoyenelera kuti ukwati wake ndi…

Read More

Ampingo Akana Chakudya Pa Maliro Kamba Koti Sanawapatse Ndiwo Zankhuli

Zina ukamva kamba anga mwala anthuni. Anthu pamudzi wina Mb’oma la Zomba masiku apitawa akuti anadabwa kwambiri pamene akulu ampingo anakhazikika mu nyumba yomwe anawapatsira chakudya kwa nthawi yaitali pa mwambo wina wa zovuta omwe umachitika kamba ka kumwalira kwa gogo wina kumeneko. Malinga ndi mkulu wina yemwe anafotokozera Maravi Express za nkhaniyi, gogoyo atamwalira anthu anasonkhana pa siwapo kuyembekera ampingo omwenso anafika mwa nthawi yake. Anthu pa zovutazo akuti analandira chakudya ndipo nawonso akulu a mpingowo anawakonzera chakudya…

Read More

Awasamutsa pa Lendi Kamba Koti Mwana Wapha Kazizi

Banja lina ku Mpingwe mtauni ya Blantyre akuti lagwira njakata kamba koti alipatsa masiku kuti lisamuke mu nyumba yomwe likukhala kamba koti mwana wawo anapha Kazizi mumtengo womwe uli pafupi ndi nyumbayo, Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa mayi Mwandida Phiri omwe amakhala pafupi ndi banjalo, Kaziziyo akuti wakhala akubangula kwa miyezi ingapo yapitayo ndipo wakhala akumauluka kunka m’madenga a nyumba za anthu ena kumeneko. Koma akuti patsikulo, mwana wa mamuna wa banja lomwe lauzidwa zoti lisamukelo,…

Read More