Mbava Yokuba Maungu Iwona Mbwadza Atayiwumbuza Ngati Yagundidwa ndi Sitima

Pamene anthu ali kalikiliki m’madera ambiri mdziko muno kukolora chimanga komanso mbeu zina monga maungu ndi nkhaka, mkulu wina anachitenga ichi ngati chinthu cha mwayi kuti nayenso akolore pamene sanalime. Maravi Express yamvetsedwa kuti mkulu wina kwa Bvumbwe m’boma la Thyolo wakhala akupita ku minda ya anthu osiyanasiyana kwa mfumu yaing’ono Chiwaya komwe wakhala akuba maungu nkumakawagulitsa mu msika wa Limbe kangapo konse. Anthu ena ndiwo akuti anadabwa ndi mkuluyu popeza tsiku ndi tsiku amamuona pa malo ena okwelera…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mbava Yokuba Maungu Iwona Mbwadza Atayiwumbuza Ngati Yagundidwa ndi Sitima
Chikopa cha Galu ndi mutu zipezeka M’bali mwa Mtsinje wa Limbe

Koma maidya idyawa nthawi zina makamaka anthu okhuta mowa amatha kudya zosadya ndithu. Masiku apitawa akuti anthu ena omwe amalima madimba awo m’bali mwa mtsinje wa Limbe anapeza Chikopa ndi mutu wagalu pathengo lina loyandikana ndi msika waukulu wa Limbe. Anthu amenewa akuti anayitanizana ndipo nawonso mavenda anakhamukila kukawona zinthu zimenezi. Malinga ndi kunena kwa a Pitala Gama, anthuwo akuti galuyo akukhala ngati anagundidwa ndi galimoto ndipo palibe chikayikitso kuti anachita kusendedwa ndi munthu wina wankhanza yemwe nkutheka kuti…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Chikopa cha Galu ndi mutu zipezeka M’bali mwa Mtsinje wa Limbe
Mnyamata Adabwitsa abale ake atapezeka akukodzera m’beseni la Madzi

Zinthu zina abale kamba anga mwala anthuni. Banja lina ku Ndirande mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre lidawona ngati malodza pamene mwana wawo wa mamuna anamupezelera akukodzera m’beseni ya madzi yomwe anaiyika pakhonde pofuna kupeza madzi a mvula. Izitu zinachitika ku dera lomwe limatchuka kuti Zambia mtaunishipi imeneyi ya Ndirande masiku apitawa. Malinga ndi kunena kwa mkulu wina yemwe anangodzitchula dzina kuti Banda, mnyamatayo patsikulo anakhuta mowa wina wofanana ndi madzi ndipo mvula itayamba anapita kunyumba nkukagona. Kenaka…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mnyamata Adabwitsa abale ake atapezeka akukodzera m’beseni la Madzi
Ayimitsa Anthu Mitu Atapezeka Akujambulitsa Zithunzi Ali Mbulanda

Anthu ena omwe amakhala ku Chitawira mumzinda wa Blantyre masiku apitawa akuti anayima mitu pamene msungwana wina yemwe akumukhulupilira kuti ndi woyendayenda anali pa chi ntchito chotoletsa zithunzi kwa mkulu wina mu malo ochitira macheza aja amatchuka kuti Njamba Park dzuwa liri pa liwombo. Malinga ndi kunena kwa bambo Emmanuel Banda omwe anawona izi zikuchitika maso ndi maso, iwo anauza Maravi Express kuti msungwanayo anafika pa malowo ndi chikwama chake nkukhala pansi pa mtengo kuyembekezera mkulu wotola zithunziyo. Ndipo…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Ayimitsa Anthu Mitu Atapezeka Akujambulitsa Zithunzi Ali Mbulanda
Akulu a mpingo Agawana Ndalama za Mpingo Nkukagulira Zofuna Kumtima Kwawo

Zina ukamva anthuni kamba anga mwala akulu anatero. Anthu kwa Gwaza m’boma la Balaka akuti masiku apitawa anayima mitu pamene zinamveka kuti akuluakulu a mpingo wina anagawana ndalama zomwe bungwe lina linapereka pa mpingowo nkukagulira zofuna zawo. Malinga ndi kunena kwa mayi Nadimba omwe amakhala pafupi ndi tchalichilo, akhristu kumeneko akhala akuchitira mapemphero awo mkachisakasa kwa zaka zingapo ndipo anagwilizana zoti amange kachisi watsopano. Pa ichi iwo anagwilizana zolembera kalata zingapo ku mabungwe a kunja omwe amathandiza mipingo munjira…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Akulu a mpingo Agawana Ndalama za Mpingo Nkukagulira Zofuna Kumtima Kwawo
Mwana Aseweretsa Njoka koma Osalumidwa

Anthu ena kwa Likoswe m’boma la Chiladzulu akuti anazizwa kamba koti mwana anapezeka akuseweretsa njoka koma sinamulume, Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa mkulu wina yemwe amachita geni yogulitsa nkhuku pa msika wina kumeneko, banjalo patsikulo linapita kumunda kukapalira Chimanga pamodzi ndi anthu ena omwe anawalemba ganyu. Atafika kumundako maiyo akuti anakhazika mwana wake wachichepere pansi pa mtengo wa Mango osadziwa kuti chapafupi panali njokayo. Kenaka kupalira kuli mkati mai uja anaganiza zokazonda mwanayo pansi pa mtengo…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mwana Aseweretsa Njoka koma Osalumidwa
Afafanthidwa Modetsa Nkhawa Atapezeka mu Nyumba Yogona Alendo ndi Mamuna wa Mwini

Koma asungwana enawa sadzamva ku nkhani yogona ndi amuna ayeni. Msungwana wina woyendayenda ku Bangwe mumzinda wa Blantyre akuti masiku a chisangalalo cha khisimasi ndi chaka chatsopano anawona zakuda m’malo mokonwelera nyengoyi. Nkhaniyi yati pamene anthu amakondwera kutsanzikana ndi chaka cha 2016 m’madera ambiri mdziko muno maka kumbali yoti ambuye mulungu watisunga ndi moyo chaka chimenechi, nawonso asungwana ambiri amachiwona ichi ngati chinthu cha mtengo wa patali kuti agonane ndi amuna a eni m’malo ogona alendo osiyana siyana kuti…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Afafanthidwa Modetsa Nkhawa Atapezeka mu Nyumba Yogona Alendo ndi Mamuna wa Mwini
Wamisala Adabwitsa Anthu Atathawitsa njinga Kenaka Nkubwelera Nayo Patapita Maola Angapo

Athu ochita malonda pa msika wina mb’oma lotchuka kunkhani yolima mbeu ya tiyi ku Thyolo akuti anafa ndi phwete pamene wamisala wina anathawitsa njinga ya mkulu wina yemwe panthawiyo amataya madzi . Nkhaniyi yati mkuluyo yemwe amagwira ntchito pa imodzi mwa mafakitale kumeneko anayimitsa njinga yake nkulowa mu tiyimo kuti ataye madzi ndipo asanatero anauza makosana ena omwe amasewera bawo pakhonde la wokala ina kuti amuyang’anire. Koma akuti atangoyimika njingayo, wamisala wina yemwe amazungulira m’misika kumeneko anavumbuluka ngati kamvuluvulu…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Wamisala Adabwitsa Anthu Atathawitsa njinga Kenaka Nkubwelera Nayo Patapita Maola Angapo
Agamulidwa Zaka Khumi ndi Ziwiri Ku Jere Kamba Kogwililira Ana Okhala Ake Omwe

Koma anthu ena ayi ndithu. Khothi la majisitireti loyamba la m’boma la Kasungu posachedwapa lidalamula njonda ina ya zaka 29 kuti ikakhale kundende kwa zaka khumi ndi ziwiri atapezeka olakwa pa mlandu ogwililira ana ake awiri. Anawo akuti ndi a zaka zisanu ndi ziwiri (7) komanso zisanu ndi zinayi (9). Mkuluyo yemwe sanatchulidwe dzina pofuna chitetezo anamunjata pa 23 Novembala kamba ka mchitidwewo womwe akuti wakhala akuchita kwa zaka ziwiri tsopano. Izi akuti zinaululika kamba koti mwana wa zaka…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Agamulidwa Zaka Khumi ndi Ziwiri Ku Jere Kamba Kogwililira Ana Okhala Ake Omwe
Agwetsa Kachisi Kamba Kosamvana Maganizo Kunkhani Ya za Chuma

Dzikoli kaya likulowera kuti anthuni? Akhristu pa mpingo wina kwa Ntopwa mtaunishipi ya Bangwe munzinga wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre masiku apitawa akuti anagwetsa Kachisi kamba kosamvana maganizo ndi m’mene akuluakulu akhala akuyendetsela ndondomeko ya za chuma. Malinga ndi kunena kwa a James Milanzi omwe amakhala kwa Ntopwako pafupi ndi tchalitchilo, akhristuwo akuti akhala akudabwa ndi m’mene chuma chakhala chikuyendela pa mpingowo maka popeza ntchito yomanga kachisiyo inali ikupitilirabe. “Akhristuwo akuti akhala akupereka moolowa manja kwa zaka zapitazi…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Agwetsa Kachisi Kamba Kosamvana Maganizo Kunkhani Ya za Chuma