Mbava ipezeka ili Mbulanda pa Denga

Wolemba: Richard Chinansi Zina ukamva kamba anga mwala anthuni. Munthu wina yemwe akumuganizila kuti ankafuna kuthyola ndi kuba pa nyumba ya mkulu wina kwa Gayesi mumzinda wa Blantyre akuti anapezeka ali pa denga la nyumbayo koma ali chinochino. Nkhaniyi yati mwini nyumbayo anadabwa pamene chitseko chake chinkamveka ngati pali munthu wina yemwe amalimbana nacho kuti athyole. Izi zili choncho mwini nyumbayo akuti anayamba kukuwa pofuna kuti anthu oyandikana nawo adzuke ndi kumuthandiza pa zomwe zimachitikazo. Atamva mkuwowo mbavayo akuti…

Read More

Mayi Waulemu Wake Amupezelera Akuchita Za Dama ndi Mnyamata Waganyu

Mayi wina ku Makhetha mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre akuti masiku apitawa anawona ngati kutulo pamene anamupezelera akuchita za dama ndi mnyamata wina yemwe anamulemba ganyu yokolora chimanga ku munda . Izitu akuti zinachitika dzuwa litangopendeka pamene anthu masiku ano ali kalikiliki kukolora mbeu zawo. Malinga ndi kunena kwa a Anthony Chisasa omwe ayandikana minda ndi wa banja la mayi wachimasomasoyo, iwo anati mamuna wake yemwe amakhala mdziko la South Africa wakhala akutumiza ndalama kwa mkazi wakeyo…

Read More

Mbava Yokuba Maungu Iwona Mbwadza Atayiwumbuza Ngati Yagundidwa ndi Sitima

Pamene anthu ali kalikiliki m’madera ambiri mdziko muno kukolora chimanga komanso mbeu zina monga maungu ndi nkhaka, mkulu wina anachitenga ichi ngati chinthu cha mwayi kuti nayenso akolore pamene sanalime. Maravi Express yamvetsedwa kuti mkulu wina kwa Bvumbwe m’boma la Thyolo wakhala akupita ku minda ya anthu osiyanasiyana kwa mfumu yaing’ono Chiwaya komwe wakhala akuba maungu nkumakawagulitsa mu msika wa Limbe kangapo konse. Anthu ena ndiwo akuti anadabwa ndi mkuluyu popeza tsiku ndi tsiku amamuona pa malo ena okwelera…

Read More

Chikopa cha Galu ndi mutu zipezeka M’bali mwa Mtsinje wa Limbe

Koma maidya idyawa nthawi zina makamaka anthu okhuta mowa amatha kudya zosadya ndithu. Masiku apitawa akuti anthu ena omwe amalima madimba awo m’bali mwa mtsinje wa Limbe anapeza Chikopa ndi mutu wagalu pathengo lina loyandikana ndi msika waukulu wa Limbe. Anthu amenewa akuti anayitanizana ndipo nawonso mavenda anakhamukila kukawona zinthu zimenezi. Malinga ndi kunena kwa a Pitala Gama, anthuwo akuti galuyo akukhala ngati anagundidwa ndi galimoto ndipo palibe chikayikitso kuti anachita kusendedwa ndi munthu wina wankhanza yemwe nkutheka kuti…

Read More

Mnyamata Adabwitsa abale ake atapezeka akukodzera m’beseni la Madzi

Zinthu zina abale kamba anga mwala anthuni. Banja lina ku Ndirande mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre lidawona ngati malodza pamene mwana wawo wa mamuna anamupezelera akukodzera m’beseni ya madzi yomwe anaiyika pakhonde pofuna kupeza madzi a mvula. Izitu zinachitika ku dera lomwe limatchuka kuti Zambia mtaunishipi imeneyi ya Ndirande masiku apitawa. Malinga ndi kunena kwa mkulu wina yemwe anangodzitchula dzina kuti Banda, mnyamatayo patsikulo anakhuta mowa wina wofanana ndi madzi ndipo mvula itayamba anapita kunyumba nkukagona. Kenaka…

Read More

Ayimitsa Anthu Mitu Atapezeka Akujambulitsa Zithunzi Ali Mbulanda

Anthu ena omwe amakhala ku Chitawira mumzinda wa Blantyre masiku apitawa akuti anayima mitu pamene msungwana wina yemwe akumukhulupilira kuti ndi woyendayenda anali pa chi ntchito chotoletsa zithunzi kwa mkulu wina mu malo ochitira macheza aja amatchuka kuti Njamba Park dzuwa liri pa liwombo. Malinga ndi kunena kwa bambo Emmanuel Banda omwe anawona izi zikuchitika maso ndi maso, iwo anauza Maravi Express kuti msungwanayo anafika pa malowo ndi chikwama chake nkukhala pansi pa mtengo kuyembekezera mkulu wotola zithunziyo. Ndipo…

Read More

Akulu a mpingo Agawana Ndalama za Mpingo Nkukagulira Zofuna Kumtima Kwawo

Zina ukamva anthuni kamba anga mwala akulu anatero. Anthu kwa Gwaza m’boma la Balaka akuti masiku apitawa anayima mitu pamene zinamveka kuti akuluakulu a mpingo wina anagawana ndalama zomwe bungwe lina linapereka pa mpingowo nkukagulira zofuna zawo. Malinga ndi kunena kwa mayi Nadimba omwe amakhala pafupi ndi tchalichilo, akhristu kumeneko akhala akuchitira mapemphero awo mkachisakasa kwa zaka zingapo ndipo anagwilizana zoti amange kachisi watsopano. Pa ichi iwo anagwilizana zolembera kalata zingapo ku mabungwe a kunja omwe amathandiza mipingo munjira…

Read More

Mwana Aseweretsa Njoka koma Osalumidwa

Anthu ena kwa Likoswe m’boma la Chiladzulu akuti anazizwa kamba koti mwana anapezeka akuseweretsa njoka koma sinamulume, Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa mkulu wina yemwe amachita geni yogulitsa nkhuku pa msika wina kumeneko, banjalo patsikulo linapita kumunda kukapalira Chimanga pamodzi ndi anthu ena omwe anawalemba ganyu. Atafika kumundako maiyo akuti anakhazika mwana wake wachichepere pansi pa mtengo wa Mango osadziwa kuti chapafupi panali njokayo. Kenaka kupalira kuli mkati mai uja anaganiza zokazonda mwanayo pansi pa mtengo…

Read More

Afafanthidwa Modetsa Nkhawa Atapezeka mu Nyumba Yogona Alendo ndi Mamuna wa Mwini

Koma asungwana enawa sadzamva ku nkhani yogona ndi amuna ayeni. Msungwana wina woyendayenda ku Bangwe mumzinda wa Blantyre akuti masiku a chisangalalo cha khisimasi ndi chaka chatsopano anawona zakuda m’malo mokonwelera nyengoyi. Nkhaniyi yati pamene anthu amakondwera kutsanzikana ndi chaka cha 2016 m’madera ambiri mdziko muno maka kumbali yoti ambuye mulungu watisunga ndi moyo chaka chimenechi, nawonso asungwana ambiri amachiwona ichi ngati chinthu cha mtengo wa patali kuti agonane ndi amuna a eni m’malo ogona alendo osiyana siyana kuti…

Read More

Wamisala Adabwitsa Anthu Atathawitsa njinga Kenaka Nkubwelera Nayo Patapita Maola Angapo

Athu ochita malonda pa msika wina mb’oma lotchuka kunkhani yolima mbeu ya tiyi ku Thyolo akuti anafa ndi phwete pamene wamisala wina anathawitsa njinga ya mkulu wina yemwe panthawiyo amataya madzi . Nkhaniyi yati mkuluyo yemwe amagwira ntchito pa imodzi mwa mafakitale kumeneko anayimitsa njinga yake nkulowa mu tiyimo kuti ataye madzi ndipo asanatero anauza makosana ena omwe amasewera bawo pakhonde la wokala ina kuti amuyang’anire. Koma akuti atangoyimika njingayo, wamisala wina yemwe amazungulira m’misika kumeneko anavumbuluka ngati kamvuluvulu…

Read More